Posities in de technieken

Tachi Waza
Beide partners staan

Hanmi Handachi Waza
Tori zit en uke staat

Suwari Waza
Beide partners zitten


De diverse aanvallen/pakkingen

Gyaku Hanmi Katate Dori

Morote Dori  (Katate Ryote Dori)

Ryo Kata Dori

Ushiro Ryo Hiji Doro

Ushiro Kata Dori Kubi Shime

Chudan Tsuki

Aihanmi Katate Dori

Kata Dori

Muna Dori

Ushiro Ryo Kata Dori

Shomen Uchi

Shomenuchi

Jodan Tsuki

Kata Dori Menuchi

Ushiro Ryote Dori

Ushiro Eri Dori

Yokomen Uchi

Mae Geri


Technieken

Ikkyo

Yonkyo

Hiji Kime Osac

Kote Gaeshi

Kokyo-ho

Ude Kime Nage

Ushiro Kiri Otoshi

Nikyo

Gokyo

Irimi Nage

Kaiten Nage

Sokumen Irimi Nage

Aïkiotoshi

Kokyo Nage

Sankyo

Ude Garami

Shihonage

Tenchi Nage

Juji Garami

Sumi Otoshi

Koshi Nage